#o-projekte

Publikácia Fonts SK mapuje tvorbu digitálneho písma na Slovensku a zameriava sa na reflexiu písmarskej tvorby vytvorenej v lokálnom kontexte, ako aj tvorbu domácich autorov tvoriacich v zahraničí.

Popisuje časový záber od pionierskych začiatkov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia až po súčasnosť. Zároveň odkazuje na historické súvislosti ako možný zdroj inšpirácie. Mapuje akademické prostredie a možnosti vzdelávania, poukazuje aj na spôsoby prezentácie a popularizácie a upozorňuje na eventuality uplatnenia písiem v praxi.

Najrozsiahlejšou časťou publikácie je chronologická prezentácia, ktorá detailne popisuje konkrétne fonty a písmové rodiny prostredníctvom typografických ukážok. Obsah publikácie dopĺňajú rozhovory s vybranými tvorcami, ktoré plasticky dotvárajú obraz o stave dizajnu písma na Slovensku.

  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image
  • gallery-image

#authors

Hoci tvorba písma má na Slovensku len skromnú históriu, za posledné dve či tri desaťročia sa prepracovala na solídnu úroveň a niektorí jej reprezentanti patria k špičkovým európskym dizajnérom. Samuel Čarnoký sa podujal na systematizáciu histórie a súčasného stavu slovenskej písmotvorby. Výsledkom je kompaktná publikácia, ktorá je svedectvom o stave slovenského (s istými presahmi mimo národný aj štátny kontext) dizajnu písma „tu a teraz“, ale zároveň základným žriedlom informácií, ku ktorému sa iste bude odborná aj širšia verejnosť v budúcnosti často vracať.

Zdeno Kolesár

Fontsskmockup-Kniha-Strana-06Fontsskmockup-Kniha-Strana-06

Časť publikácie venovaná rozhovorom s vybranými písmarmi subjektívne popisuje aktuálne procesy, možnosti štúdia a tendencie v dizajne písma na Slovensku. Musím sa priznať, že som sa po prečítaní tejto časti knihy cítil veľmi povznesene. Taký ucelený „feedback“ na výuku písma za desať rokov existencie Typolabu na VŠVU v Bratislave od jeho študentov a absolventov som ešte nikde nečítal a autorovi sa za neho chcem veľmi poďakovať.  

Palo Bálik

#objednat

Objednať

Knihu je možné objednať aj priamo od autora na carnoky@gmail.com

Autor — Samuel Čarnoký
Texty — Samuel Čarnoký, Ľubomír Longauer
Dizajn — Samuel Čarnoký
Písma — ZinSerif, ZinSans, ZinSlab, ZinDisplay
Preklady — Jana Susová
Jazykové korektúry — Ivana Gibová
Fotografie a reprodukcie — Samuel Čarnoký,
Ľubomír Longauer, archív autorov
Recenzenti — Zdeno Kolesár, Palo Bálik


ISBN: 978-80-970173-9-2

Tlač — Vienala, s. r. o
Papier — Olin Rough High White 130 / 300g
Rozmer — 170 x 240 mm
Počet strán — 416
Jazyk — slovenský / anglický
Vydavateľ — Slovenské centrum dizajnu
Bratislava, 2018
Samuel Čarnoký, CarnokyType, s. r. o.

Košice, 2018

Prvé vydanie

#kontakt

Kontaktujte nás

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
814 99 Bratislava
lubica.pavlovicova@scd.sk

CarnokyType
Lomnická 849/13
040 01 Košice
carnokytype@gmail.com